Bế giảng khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

In

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Giấy chứng  nhận số 27/2017/GCN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 30/8/2017 về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động,

Sáng ngày 29/5/2019, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế phía Nam - Viện Y tế công cộng TP.HCM tổ chức Khai giảng khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ ngày 29/5/2019 đến ngày 30/5/2019 cho đối tượng là nhân viên làm công tác y tế (nhóm 5 được quy định theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP). Khóa huấn luyện có 19 học viên tham dự.

Kết thúc khóa học, 19/19 học viên đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.