Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 1/2019 TTĐT 53
2 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 12/2018 và tháng 1 /2019 TTĐT 124
3 Chiêu sinh lớp an toàn lao động và y tế lao động tháng 12 TTĐT 285
4 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP Nguyễn Quang Huy 230
5 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 11 TTĐT 201
6 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 10/2018 TTĐT 512
7 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý chất thải y tế tháng 10 TTĐT 250
8 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 11 TTĐT 435
9 Chiêu sinh lớp xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong phân tích hóa học TTĐT 265
10 Chiêu sinh lớp thăm dò chức nằng chẩn đoán BNN-tháng 9 TTĐT 400
11 Thông báo lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 392
12 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 TTĐT 327
13 Thông báo chiêu sinh lớp An toàn lao động và Y tế lao động - tháng 9 TTĐT 325
14 Thông báo đào tạo ISO/IEC 17025:2017 TTĐT 466
15 Khai giảng lớp đào tạo chuyên môn về y tế lao động TTDT 324
16 Thông báo lớp quản lý chất thải Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 748
17 Thông báo lớp quản lý chất lượng Bệnh viện tháng 8 /2018 TTĐT 348
18 Thông báo lớp quản lý Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 428
19 Thông báo chiêu sinh về Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 6/2018 TTDT 322
20 Thông báo chiêu sinh về Quan trắc môi trường tháng 7/2018 TTDT 420
21 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động và an toàn lao động tháng 7/2018 TTDT 430
22 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tháng 7/2018 TTĐT 330
23 Thông báo chiêu sinh lớp QLBV tháng 7/2018 TTĐT 351
24 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 5/2018 TTĐT 443
25 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 6/2018 TTĐT 409
26 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2018 TTĐT 446
27 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 /2018 TTĐT 1026
28 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 4 /2018 TTĐT 633
29 Chiêu sinh huấn luyện “Chuyên môn về Y tế lao động” và “An toàn, vệ sinh lao động”- tháng 4/2018 TTĐT 1573
30 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4/2018 TTĐT 951
31 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 780
32 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 730
33 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 712

Social Determinants Network