Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm 5 TTĐT 26
2 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 12/2018 và tháng 1 /2019 TTĐT 117
3 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 3/2019 TTĐT 172
4 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí 1 năm 2019 TTĐT 329
5 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động thangs12/2018 TTĐT 187
6 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 1/2019 TTĐT 242
7 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 12/2018 và tháng 1 /2019 TTĐT 424
8 Chiêu sinh lớp an toàn lao động và y tế lao động tháng 12 TTĐT 404
9 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP Nguyễn Quang Huy 352
10 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 11 TTĐT 299
11 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 10/2018 TTĐT 740
12 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý chất thải y tế tháng 10 TTĐT 333
13 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 11 TTĐT 605
14 Chiêu sinh lớp xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong phân tích hóa học TTĐT 355
15 Chiêu sinh lớp thăm dò chức nằng chẩn đoán BNN-tháng 9 TTĐT 489
16 Thông báo lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 486
17 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 TTĐT 413
18 Thông báo chiêu sinh lớp An toàn lao động và Y tế lao động - tháng 9 TTĐT 401
19 Thông báo đào tạo ISO/IEC 17025:2017 TTĐT 620
20 Khai giảng lớp đào tạo chuyên môn về y tế lao động TTDT 403
21 Thông báo lớp quản lý chất thải Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 825
22 Thông báo lớp quản lý chất lượng Bệnh viện tháng 8 /2018 TTĐT 430
23 Thông báo lớp quản lý Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 530
24 Thông báo chiêu sinh về Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 6/2018 TTDT 399
25 Thông báo chiêu sinh về Quan trắc môi trường tháng 7/2018 TTDT 492
26 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động và an toàn lao động tháng 7/2018 TTDT 497
27 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tháng 7/2018 TTĐT 407
28 Thông báo chiêu sinh lớp QLBV tháng 7/2018 TTĐT 427
29 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 5/2018 TTĐT 530
30 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 6/2018 TTĐT 490
31 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2018 TTĐT 541
32 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 /2018 TTĐT 1181
33 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 4 /2018 TTĐT 734
34 Chiêu sinh huấn luyện “Chuyên môn về Y tế lao động” và “An toàn, vệ sinh lao động”- tháng 4/2018 TTĐT 1924
35 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4/2018 TTĐT 1049
36 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 887
37 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 834
38 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 795

Social Determinants Network