Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo chiêu sinh về Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 6/2018 TTDT 23
2 Thông báo chiêu sinh về Quan trắc môi trường tháng 7/2018 TTDT 16
3 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động và an toàn lao động tháng 7/2018 TTDT 92
4 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tháng 7/2018 TTĐT 64
5 Thông báo chiêu sinh lớp QLBV tháng 7/2018 TTĐT 102
6 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 5/2018 TTĐT 216
7 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 6/2018 TTĐT 192
8 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2018 TTĐT 200
9 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 /2018 TTĐT 332
10 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 4 /2018 TTĐT 343
11 Chiêu sinh huấn luyện “Chuyên môn về Y tế lao động” và “An toàn, vệ sinh lao động”- tháng 4/2018 TTĐT 633
12 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4/2018 TTĐT 634
13 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 491
14 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 449
15 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 456
16 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra ATTP TTĐT 413
17 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến 1/2018) TTĐT 1233
18 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động TTĐT 609
19 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 626
20 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 11 TTĐT 484
21 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm- tháng 11 Nguyễn Quang Huy 472
22 Chiêu sinh chuyên môn về y tế lao động tháng 11 TTĐT 540
23 Chiêu sinh An toàn Vệ sinh lao động nhóm 5-Tháng 11 TTĐT 454
24 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động nhớm 5-tháng 10 TTĐT 416
25 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện- tháng 10 TTĐT 446
26 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 604
27 Chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động tháng 9 TTĐT 496
28 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 10 TTĐT 551
29 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 10 TTĐT 475
30 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế- tháng 9 TTĐT 527
31 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 9 TTĐT 614
32 Kỹ thuật lấy mẫu phụ vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm (dự kiến tháng 9) TCHC 536
33 Thông báo chiêu sinh lớp giám sát nước ăn uống, nước sinh hoạt TTĐT 567
34 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 631
35 Thông báo chiêu sinh lớp y tế trường học TTĐT 667
36 Chiêu sinh Kỹ năng thăm dò chức năng trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp -tháng 8 TTĐT 558
37 Thông báo chiêu sinh lớp chuyên môn về YTLĐ TTĐT 669
38 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm TTĐT 586
39 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế tháng 8/2017 TTĐT 661
40 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8/2017 TTĐT 957
41 Thông báo chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 3/2017 TTĐT 1107
42 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý Bệnh viện-dự kiến khai giảng tháng 7/2017 TTĐT 874
43 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động tháng 7 Nguyễn Quang Huy 820
44 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động TTĐT 929
45 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 783
46 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm TTĐT 941
47 Thông báo chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra TTĐT 623
48 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 TTĐT 632
49 Chiêu sinh khóa huấn luyện sơ cấp cứu và huấn luyện vệ sinh lao động TTĐT 767
50 Chiêu sinh lớp quản lý Bệnh viện (dự kiến khai giảng 15/5/2017) TTĐT 1021

Social Determinants Network