Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 5/2018 TTĐT 27
2 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 6/2018 TTĐT 20
3 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2018 TTĐT 37
4 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 /2018 TTĐT 39
5 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 4 /2018 TTĐT 223
6 Chiêu sinh huấn luyện “Chuyên môn về Y tế lao động” và “An toàn, vệ sinh lao động”- tháng 4/2018 TTĐT 409
7 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4/2018 TTĐT 454
8 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 390
9 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 373
10 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 373
11 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra ATTP TTĐT 340
12 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến 1/2018) TTĐT 891
13 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động TTĐT 533
14 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 489
15 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 11 TTĐT 420
16 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm- tháng 11 Nguyễn Quang Huy 419
17 Chiêu sinh chuyên môn về y tế lao động tháng 11 TTĐT 461
18 Chiêu sinh An toàn Vệ sinh lao động nhóm 5-Tháng 11 TTĐT 393
19 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động nhớm 5-tháng 10 TTĐT 351
20 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện- tháng 10 TTĐT 366
21 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 527
22 Chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động tháng 9 TTĐT 437
23 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 10 TTĐT 471
24 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 10 TTĐT 419
25 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế- tháng 9 TTĐT 448
26 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 9 TTĐT 543
27 Kỹ thuật lấy mẫu phụ vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm (dự kiến tháng 9) TCHC 475
28 Thông báo chiêu sinh lớp giám sát nước ăn uống, nước sinh hoạt TTĐT 487
29 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 556
30 Thông báo chiêu sinh lớp y tế trường học TTĐT 589
31 Chiêu sinh Kỹ năng thăm dò chức năng trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp -tháng 8 TTĐT 492
32 Thông báo chiêu sinh lớp chuyên môn về YTLĐ TTĐT 598
33 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm TTĐT 515
34 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế tháng 8/2017 TTĐT 588
35 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8/2017 TTĐT 879
36 Thông báo chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 3/2017 TTĐT 1022
37 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý Bệnh viện-dự kiến khai giảng tháng 7/2017 TTĐT 786
38 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động tháng 7 Nguyễn Quang Huy 749
39 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động TTĐT 842
40 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 696
41 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm TTĐT 796
42 Thông báo chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra TTĐT 567
43 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 TTĐT 561
44 Chiêu sinh khóa huấn luyện sơ cấp cứu và huấn luyện vệ sinh lao động TTĐT 698
45 Chiêu sinh lớp quản lý Bệnh viện (dự kiến khai giảng 15/5/2017) TTĐT 945
46 Chiêu sinh lớp kỹ thuật kháng sinh đồ TTĐT 804
47 Chiêu sinh lớp Quan trắc môi trường lào động TTĐT 886
48 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh gây bệnh trong nước thải TTĐT 706
49 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến khai giảng13/4/2017) TTĐT 873
50 Chiêu sinh lớp Y tế lao động -tháng 4 TTĐT 924

Social Determinants Network