Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 51
2 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 51
3 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 38
4 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra ATTP TTĐT 123
5 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến 1/2018) TTĐT 288
6 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động TTĐT 359
7 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 215
8 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 11 TTĐT 267
9 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm- tháng 11 Nguyễn Quang Huy 273
10 Chiêu sinh chuyên môn về y tế lao động tháng 11 TTĐT 299
11 Chiêu sinh An toàn Vệ sinh lao động nhóm 5-Tháng 11 TTĐT 249
12 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động nhớm 5-tháng 10 TTĐT 229
13 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện- tháng 10 TTĐT 205
14 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 347
15 Chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động tháng 9 TTĐT 283
16 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 10 TTĐT 327
17 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 10 TTĐT 276
18 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế- tháng 9 TTĐT 294
19 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 9 TTĐT 390
20 Kỹ thuật lấy mẫu phụ vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm (dự kiến tháng 9) TCHC 336
21 Thông báo chiêu sinh lớp giám sát nước ăn uống, nước sinh hoạt TTĐT 325
22 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 398
23 Thông báo chiêu sinh lớp y tế trường học TTĐT 407
24 Chiêu sinh Kỹ năng thăm dò chức năng trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp -tháng 8 TTĐT 341
25 Thông báo chiêu sinh lớp chuyên môn về YTLĐ TTĐT 447
26 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm TTĐT 364
27 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế tháng 8/2017 TTĐT 430
28 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8/2017 TTĐT 684
29 Thông báo chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 3/2017 TTĐT 829
30 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý Bệnh viện-dự kiến khai giảng tháng 7/2017 TTĐT 594
31 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động tháng 7 Nguyễn Quang Huy 590
32 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động TTĐT 678
33 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 547
34 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm TTĐT 549
35 Thông báo chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra TTĐT 420
36 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 TTĐT 415
37 Chiêu sinh khóa huấn luyện sơ cấp cứu và huấn luyện vệ sinh lao động TTĐT 548
38 Chiêu sinh lớp quản lý Bệnh viện (dự kiến khai giảng 15/5/2017) TTĐT 781
39 Chiêu sinh lớp kỹ thuật kháng sinh đồ TTĐT 616
40 Chiêu sinh lớp Quan trắc môi trường lào động TTĐT 730
41 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh gây bệnh trong nước thải TTĐT 526
42 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến khai giảng13/4/2017) TTĐT 718
43 Chiêu sinh lớp Y tế lao động -tháng 4 TTĐT 770
44 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 720
45 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm -Thời gian dự kiến: 27/3/2017 đến 03/4/2017 TTĐT 647
46 Chiêu sinh lớp “Quản lý bệnh viện” Thời gian dự kiến: 16/3/2017 đến 20/4/2017 TTĐT 648
47 Chiêu sinh lớp “Quản lý bệnh viện” - Thời gian dự kiến: 16/3/2017 đến 20/4/2017 (tuần học vào thứ 5 và thứ 6) TTĐT 570
48 Chiêu sinh lớp “Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) và ứng dụng phân tích kim loại trong nước, nông sản, thủy sản và thực phẩm” - Thời gian dự kiến: 06/3/2017 đến 10/3/2017 (học từ thứ 2 đến thứ 6) TTĐT 496
49 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP XÉT NGHIỆM NĂM 2017 TTĐT 964
50 Dự kiến mở các lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm vào các tháng trong năm 2017 TTĐT 576

Social Determinants Network