Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP Nguyễn Quang Huy 59
2 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 11 TTĐT 53
3 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 10/2018 TTĐT 268
4 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý chất thải y tế tháng 10 TTĐT 129
5 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 11 TTĐT 186
6 Chiêu sinh lớp xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong phân tích hóa học TTĐT 184
7 Chiêu sinh lớp thăm dò chức nằng chẩn đoán BNN-tháng 9 TTĐT 278
8 Thông báo lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 268
9 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 TTĐT 234
10 Thông báo chiêu sinh lớp An toàn lao động và Y tế lao động - tháng 9 TTĐT 237
11 Thông báo đào tạo ISO/IEC 17025:2017 TTĐT 282
12 Khai giảng lớp đào tạo chuyên môn về y tế lao động TTDT 225
13 Thông báo lớp quản lý chất thải Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 653
14 Thông báo lớp quản lý chất lượng Bệnh viện tháng 8 /2018 TTĐT 254
15 Thông báo lớp quản lý Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 314
16 Thông báo chiêu sinh về Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 6/2018 TTDT 231
17 Thông báo chiêu sinh về Quan trắc môi trường tháng 7/2018 TTDT 320
18 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động và an toàn lao động tháng 7/2018 TTDT 349
19 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tháng 7/2018 TTĐT 242
20 Thông báo chiêu sinh lớp QLBV tháng 7/2018 TTĐT 280
21 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 5/2018 TTĐT 374
22 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 6/2018 TTĐT 347
23 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2018 TTĐT 375
24 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 /2018 TTĐT 834
25 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 4 /2018 TTĐT 535
26 Chiêu sinh huấn luyện “Chuyên môn về Y tế lao động” và “An toàn, vệ sinh lao động”- tháng 4/2018 TTĐT 1263
27 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4/2018 TTĐT 843
28 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 675
29 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 636
30 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 626

Social Determinants Network