Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Chiêu sinh lớp xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong phân tích hóa học TTĐT 4
2 Chiêu sinh lớp thăm dò chức nằng chẩn đoán BNN-tháng 9 TTĐT 90
3 Thông báo lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 92
4 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 TTĐT 85
5 Thông báo chiêu sinh lớp An toàn lao động và Y tế lao động - tháng 9 TTĐT 87
6 Thông báo đào tạo ISO/IEC 17025:2017 TTĐT 97
7 Khai giảng lớp đào tạo chuyên môn về y tế lao động TTDT 123
8 Thông báo lớp quản lý chất thải Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 494
9 Thông báo lớp quản lý chất lượng Bệnh viện tháng 8 /2018 TTĐT 167
10 Thông báo lớp quản lý Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 173
11 Thông báo chiêu sinh về Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 6/2018 TTDT 150
12 Thông báo chiêu sinh về Quan trắc môi trường tháng 7/2018 TTDT 210
13 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động và an toàn lao động tháng 7/2018 TTDT 269
14 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tháng 7/2018 TTĐT 150
15 Thông báo chiêu sinh lớp QLBV tháng 7/2018 TTĐT 212
16 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 5/2018 TTĐT 293
17 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 6/2018 TTĐT 262
18 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2018 TTĐT 295
19 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 /2018 TTĐT 574
20 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 4 /2018 TTĐT 441
21 Chiêu sinh huấn luyện “Chuyên môn về Y tế lao động” và “An toàn, vệ sinh lao động”- tháng 4/2018 TTĐT 888
22 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4/2018 TTĐT 724
23 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 571
24 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 525
25 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 528
26 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra ATTP TTĐT 480
27 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến 1/2018) TTĐT 1472
28 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động TTĐT 686
29 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 748
30 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 11 TTĐT 546
31 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm- tháng 11 Nguyễn Quang Huy 530
32 Chiêu sinh chuyên môn về y tế lao động tháng 11 TTĐT 614
33 Chiêu sinh An toàn Vệ sinh lao động nhóm 5-Tháng 11 TTĐT 533
34 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động nhớm 5-tháng 10 TTĐT 482
35 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện- tháng 10 TTĐT 528
36 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 711
37 Chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động tháng 9 TTĐT 573
38 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 10 TTĐT 629
39 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 10 TTĐT 543
40 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế- tháng 9 TTĐT 613
41 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 9 TTĐT 671
42 Kỹ thuật lấy mẫu phụ vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm (dự kiến tháng 9) TCHC 600
43 Thông báo chiêu sinh lớp giám sát nước ăn uống, nước sinh hoạt TTĐT 651
44 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 704
45 Thông báo chiêu sinh lớp y tế trường học TTĐT 737
46 Chiêu sinh Kỹ năng thăm dò chức năng trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp -tháng 8 TTĐT 645
47 Thông báo chiêu sinh lớp chuyên môn về YTLĐ TTĐT 760
48 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm TTĐT 655
49 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế tháng 8/2017 TTĐT 730
50 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8/2017 TTĐT 1035

Social Determinants Network