Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kế hoạch chiêu sinh các lớp Xét nghiệm năm 2019 TTĐT 17
2 Chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 2 năm 2019 TTĐT 98
3 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm1 và nhóm 5 TTĐT 85
4 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 5/2019 TTĐT 247
5 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 4/2019 TTĐT 192
6 Chiêu sinh lớp quản lý an toàn thực phẩm tháng 5 năm 2019 TTĐT 195
7 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 4/2019 TTĐT 178
8 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 3/2019 TTĐT 220
9 Thông báo chiêu sinh an toàn lao động - nhóm 5 TTĐT 175
10 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động khai giảng tháng 3 /2019 TTĐT 310
11 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 3/2019 TTĐT 334
12 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện quí 1 năm 2019 TTĐT 423
13 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động thangs12/2018 TTĐT 241
14 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 1/2019 TTĐT 308
15 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 12/2018 và tháng 1 /2019 TTĐT 523
16 Chiêu sinh lớp an toàn lao động và y tế lao động tháng 12 TTĐT 463
17 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP Nguyễn Quang Huy 406
18 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 11 TTĐT 334
19 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 10/2018 TTĐT 851
20 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý chất thải y tế tháng 10 TTĐT 386
21 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện tháng 11 TTĐT 718
22 Chiêu sinh lớp xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong phân tích hóa học TTĐT 392
23 Chiêu sinh lớp thăm dò chức nằng chẩn đoán BNN-tháng 9 TTĐT 551
24 Thông báo lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 523
25 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 9 TTĐT 448
26 Thông báo chiêu sinh lớp An toàn lao động và Y tế lao động - tháng 9 TTĐT 442
27 Thông báo đào tạo ISO/IEC 17025:2017 TTĐT 745
28 Khai giảng lớp đào tạo chuyên môn về y tế lao động TTDT 451
29 Thông báo lớp quản lý chất thải Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 875
30 Thông báo lớp quản lý chất lượng Bệnh viện tháng 8 /2018 TTĐT 467
31 Thông báo lớp quản lý Bệnh viện tháng 8 /2018 TTDT 572
32 Thông báo chiêu sinh về Quản lý chất lượng bệnh viện tháng 6/2018 TTDT 441
33 Thông báo chiêu sinh về Quan trắc môi trường tháng 7/2018 TTDT 531
34 Thông báo chiêu sinh về Y tế lao động và an toàn lao động tháng 7/2018 TTDT 530
35 Thông báo lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tháng 7/2018 TTĐT 446
36 Thông báo chiêu sinh lớp QLBV tháng 7/2018 TTĐT 470
37 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 5/2018 TTĐT 567
38 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn lao động tháng 6/2018 TTĐT 526
39 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm tháng 5/2018 TTĐT 580
40 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 /2018 TTĐT 1238
41 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động tháng 4 /2018 TTĐT 769
42 Chiêu sinh huấn luyện “Chuyên môn về Y tế lao động” và “An toàn, vệ sinh lao động”- tháng 4/2018 TTĐT 2189
43 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 4/2018 TTĐT 1083
44 Chiêu sinh lớp lấy mẫu thực phẩm và lớp kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm TTDT 928
45 Thông báo chuyên môn về YTLĐ và ATLD- quí 1/2018 TTDT 869
46 Thông báo lớp Quản lý bệnh viện và quản lý CTYT -Quí 1/2018 TTDT 836

Social Determinants Network