Bạn đang ở : Trang chủ Thực hành cộng đồng

Thực hành cộng đồng

  1. Thiết kế và triển khai thực hiện được một điều tra chẩn đoán, xác định một vấn đề liên quan tới sức khỏe cộng đồng
  2. Thu thập, nhập , xử lý, phân tích các dữ liệu thu thập được qua điều tra trên cộng đồng
  3. Viết được một báo cáo dựa trên các kết quả điều tra được trên cộng đồng
  4. Đề xuất các can thiệp dựa trên các kết quả có được

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Mục tiêu thực hành cộng đồng GS.Ninh 2296
2 Thực hiện và theo dõi cuộc khảo sát GS.Ninh & ThS Uyên 1964
3 Nguyên tắc chung xây dựng bộ câu hỏi GS.Ninh & ThS Uyên 2263
4 Phương pháp thu thập dữ liệu & điều tra sức khỏe cộng đồng GS.Ninh & ThS Uyên 3473
5 Kỹ thuật chọn mẫu GS.Ninh& ThS Uyên 2099
6 Định nghĩa và làm rõ các biến điều tra GS.Ninh & ThS Uyên 2040
7 Điều tra sức khỏe cộng đồng GS.TS Lê Hoàng Ninh 2612
8 Dàn ý điều tra sức khỏe cộng đồng GS.TS Lê Hoàng Ninh 2576
9 Bộ câu hỏi phỏng vấn cá nhân và bộ câu hỏi phỏng vấn hộ gia đình GS.TS Lê Hoàng Ninh 3306
10 Lập Kế hoạch & Thực hiện phân tích dữ liệu GS.TS Lê Hoàng Ninh 2142
11 Viết báo cáo thực hành cộng đồng GS.TS Lê Hoàng Ninh 2801
12 Câu hỏi dân số học-Hành vi GS.TS Lê Hoàng Ninh 1954
13 Cỡ mẫu cho điều tra nghiên cứu sức khỏe cộng đồng GS.TS Lê Hoàng Ninh 2246

Social Determinants Network