Bạn đang ở : Trang chủ Sức khỏe môi trường

Sức khoẻ môi trường (Bài giảng)

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giám sát chất lượng nước theo qui chuẩn của Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 2501
2 Xử lý Chất thải rắn y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 2452
3 Sức khỏe môi trường -Một số vấn đề quan tâm Ths Đặng ngọc Chánh 3081
4 Đại cương sức khỏe môi trường - CKI-YTCC Ths Phùng Đức Nhật 3243
5 Ô nhiễm nước Nguyễn Đỗ Quốc Thống 2834
6 Giới thiệu quy chế quản lý chất thải y tế (Quy chế 43) Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3217
7 Giới thiệu về Sức khỏe môi trường Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3158
8 Dịch tễ học môi trường 3653
9 Đánh giá tác động sức khỏe 3660
10 Đánh giá tác động môi trường 3368
11 A Guide to Health Impact Assessment : A Policy Tool for New Zealand 2676
12 HIA là gi- Bài giảng cho lớp cao học và CKI-YTCC 3051
13 Enviromental Health Impact Assessment-Priciple and practice 2761
14 Phòng bệnh thông qua môi trường 3113