Bạn đang ở : Trang chủ Sức khỏe môi trường

Sức khoẻ môi trường (Bài giảng)

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giám sát chất lượng nước theo qui chuẩn của Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 2253
2 Xử lý Chất thải rắn y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 2201
3 Sức khỏe môi trường -Một số vấn đề quan tâm Ths Đặng ngọc Chánh 2663
4 Đại cương sức khỏe môi trường - CKI-YTCC Ths Phùng Đức Nhật 2902
5 Ô nhiễm nước Nguyễn Đỗ Quốc Thống 2558
6 Giới thiệu quy chế quản lý chất thải y tế (Quy chế 43) Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3002
7 Giới thiệu về Sức khỏe môi trường Nguyễn Đỗ Quốc Thống 2855
8 Dịch tễ học môi trường GS.TS Lê Hoàng Ninh 3404
9 Đánh giá tác động sức khỏe GS.TS Lê Hoàng Ninh 3420
10 Đánh giá tác động môi trường GS.TS Lê Hoàng Ninh 3137
11 A Guide to Health Impact Assessment : A Policy Tool for New Zealand GS.TS Lê Hoàng Ninh 2485
12 HIA là gi- Bài giảng cho lớp cao học và CKI-YTCC GS.TS Lê Hoàng Ninh 2860
13 Enviromental Health Impact Assessment-Priciple and practice GS.TS Lê Hoàng Ninh 2562
14 Phòng bệnh thông qua môi trường GS.TS Lê Hoàng Ninh 2883

Social Determinants Network