Bạn đang ở : Trang chủ Kiểm tra nhà nước về VSATTP Hướng dẫn: Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Hướng dẫn: Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Email In PDF.

 

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh ban hành thủ tục hành chính Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu như sau:

Phạm vi điều chỉnh: Các đối tượng sản phẩm thực phẩm tại Phụ lục 01 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương.

Gồm các đối tượng sau:

- Nước uống đóng chai; Nước khoáng thiên nhiên; Thực phẩm chức năng; Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; Phụ gia thực phẩm; Hương liệu thực phẩm; Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; Đá thực phẩm (Nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm); Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 bộ trở lên (Khoản 3, Điều 14, Nghị định 38/2012/NĐ-CP).

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tại các địa điểm sau:

1. Phòng nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu  - Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phòng nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I – thành phố Hồ Chí Minh  (Cảng Cát Lái).

3. Phòng nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất – thành phố Hồ Chí Minh.

- Bước 2: Phòng nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. Cấp Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tối đa 60 phút (khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).

- Bước 3: Tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu thời gian tối đa 02 (hai) ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân có thông báo đăng ký kiểm tra hàng.

- Bước 4: Trả kết quả kiểm tra thực phẩm nhập khẩu.

Tùy theo phương thức kiểm tra của lô hàng thời gian cụ thể sau:

1. Lô hàng có phương thức kiểm tra giảm, thời gian trả kết quả tối đa 02 (hai) ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ.

2. Lô hàng có phương thức kiểm tra thông thường, thời gian trả kết quả tối đa 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra lô hàng.

3. Lô hàng có phương thức kiểm tra chặt, thời gian trả kết quả tối đa 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra lô hàng.

Hồ sơ: Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo mẫu được quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư (số lượng 03 bản trong trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy).

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có dấu xác nhận của thương nhân kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản lấy trên mạng trực tuyến có đóng dấu của thương nhân đối với hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

3. Thông báo của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cho phép được áp dụng phương thức kiểm tra giảm (nếu có).

4. Giấy tờ ủy quyền của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân làm công việc nhập khẩu sản phẩm thực phẩm (nếu có).

5. Bản sao danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list).

6. Bản sao có chứng thực và có xác nhận của chủ hàng: Vận đơn (Bill of lading); hóa đơn (Invoice).

Yêu cầu:

1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

3- Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Tài liệu gửi kèm:

1. Phụ lục 1: Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; Hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

2. Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT - Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu.

3. Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT - Đơn đề nghị Áp dụng phương thức kiểm tra giảm đối với thực phẩm nhập khẩu.

 

Social Determinants Network