Bạn đang ở : Trang chủ Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Kiểm tra nhà nước về VSATTP

Email In PDF.

I. Lịch sử hình thành:

Căn cứ quyết định số 1369/BYT-QĐ ngày 17/07/1997 của Bộ y tế về việc “ giao trách nhiệm kiểm tra Nhà nước về chất lượngvề chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu” cho Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh đ thnh lập Ban kiểm tra nh nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban này đ thực hiện cơng tc kiểm tra chất lượng hàng hóa thực phẩm nhập khẩu từ thời điểm đó.

Đến ngày 05/07/2006 Bộ y tế đ ban hnh quyết định số 2390/QĐ-BYT về việc “Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh”. Trong đó quy định chính thức trong cơ cấu phịng ban của Viện cĩ Phịng kiểm tra nh nước vệ sinh an tịan thực phẩm có nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an tịan thực phẩm nhập khẩu.

II- Căn cứ pháp lý:

+ Quyết định số 2390/QĐ-BYT ngày 5/7/2006 của Bộ Y tế về việc Quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Tp. Hồ Chí Minh trong đó có bộ phận Phịng kiểm tra nh nước về an toàn vệ sinh thực phẩm được giao nhiệm vụ quản lý nh nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Chứng chỉ công nhận Viện vệ sinh y tế công cộng Tp. HCM có đủ năng lực giám định ph hợp theo tiu chuẩn ISO/IEC 17020:1998 m số VIAS 012 của văn phịng cơng nhận chất lượng

III- Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng :

Phịng kiểm tra Nh nước về Vệ sinh An tồn Thực phẩm l phịng chuyn mơn thuộc Viện Vệ sinh Y tế Cơng cộng TP. Hồ Chí Minh hoạt động dưới sự lnh đạo và quản lý trực tiếp của Viện đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyn mơn nghiệp vụ của Cục An tồn Vệ sinh Thực phẩm. Phịng kiểm tra nh nước có chức năng giúp Viện thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày do Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 07 tháng 9 năm 2004 và Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ

1- Kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn  thực phẩm nhập khẩu

2- Tổ chức thực hiện và góp ý các văn bản quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cho các kiểm tra viên và giám định viên kiểm tra chất lượng thực phẩm.

4- Giám định chất lượng thực phẩm, nghiên cứu áp dụng các hệ thống quản lý ISO trong công tác kiểm tra và giám định chất lượng thực phẩm.

5- Nghiên cứu khoa học trong công tác tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm thực phẩm

6- Tham gia công tác thông tin, tuyên truyền  phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

7- Tham gia hợp tác quốc tế về vệ sinh an toàn  thực phẩm

8- Tham gia thanh kiểm tra giải quyết khiếu nại và xử lý các vi phạm pháp luật về vệ sinh an tòan thực phẩm.

3. Hoạt động:

+ Nhận hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu, đăng ký giám định thực phẩm trong vòng một ngày làm việc.

+ Chỉ định chế độ kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu.

+ Thực hiện kiểm tra bao bì, cảm quan và lấy mẫu giám định thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu tại hiện trường, nhận mẫu thực phẩm nhập khẩu mang đến kiểm tra tại Viện.

+ Mã hóa mẫu, chỉ định chỉ tiêu xét nghiệm và chuyển mẫu xét nghiệm va lưu mẫu.

+ Nhận kết quả xét nghiệm, giải mã và hoàn tất hồ sơ giám định thực phẩm, hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

+ Bảo đảm chính xác, trung thực và khách quan khi giám định thực phẩm và kiểm tra, xác nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với lô hàng thực phẩm nhập khẩu. Tuân thủ chặt chẽ các quy định về quy trình, phương pháp kiểm tra, giám định.

+ Thông báo kết quả kiểm tra, giám định theo đúng thời gian quy định. Lưu và trả kết quả giám định thực phẩm, kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

+ Theo dõi và hoàn tất hồ sơ đối với lô hàng có kết quả không đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

+ Lưu mẫu thực phẩm theo quy định đối với từng loại thực phẩm để thử nghiệm lại khi có yêu cầu. Quá thời hạn lưu mẫu trả lại mẫu lưu cho doanh nghiệp  hoặc lập biên bản thanh lý theo  đúng quy định.

+ Phối hợp với phòng quản lý chất lượng và các phòng ban liên quan nhằm bảo đảm giám định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2001.

+ Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của chủ hàng đối với kết quả giám định thực phẩm, kiểm tra và xác nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu. Chịu trách nhiệm về những sai sót trong quá trình giám định, kiểm tra và xác nhận chất lượng lô hàng.

+ Lưu trữ hồ sơ kiểm tra trong thời hạn 3 năm kề từ ngày cấp thông báo kết quả giám định, kiểm tra;  xuất trình hồ sơ lưu trữ khi Viện yêu cầu.

+ Báo cáo Viện và Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm về tình hình kiểm tra hàng tháng, quý, sáu tháng và năm. Đề xuất danh mục thực phẩm có thể được kiểm tra giảm, kiểm hồ sơ.

+ Thông báo cho khách hàng các trường hợp không xuất trình hàng kiểm tra đúng thời hạn.

III.Tình hình nhân lực của phòng:

Phòng có 26 thành viên gồm 01 Thạc sĩ, 03 bác sĩ, 06 kỹ sư, 06 cử nhân đại học, 03 cử nhân cao đẳng, 06 kỹ thuật viên/trung cấp:

IV.Cơ cấu tổ chức:

Phòng hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của một Phó Viện trưởng.

Chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động của phòng là một quản lý phòng.

Phòng được chia làm hai tổ chuyên môn với hai tổ trưởng: tổ nghiệp vụ gồm 11 nhân sự và tổ kiểm tra gồm 13 nhân sự.

+ Từ khi thành lập đến nay (12 năm) Phòng kiểm tra nhà nước VSATTP đã liên tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Số hồ sơ kiểm tra hằng năm tăng liên tục từ 5000 hồ sơ/ năm lên hiện nay hơn 15.000 hồ sơ/năm. Khối lượng hàng thực phẩm kiểm tra hàng năm trên 180.000 tấn với trị giá hơn 800 triệu USD/năm.

+ Hằng năm, Phòng  KTNN VSATTP với vai trò rào cản về mặt kỹ thuật đã phát hiện, ngăn chặn hàng trăm tấn thực phẩm không đạt về yêu cầu chất lượng cũng như không an tòan vệ sinh thực phẩm cho người dân sử dụng

+ Với đội ngũ kiểm tra viên và chuyên gia chiếm đa số có trình độ đại học, được đào tạo liên tục  về mặt chuyên môn, ngày càng có kinh nghiệm về nghiệp vụ kiểm tra chất lượng hàng thực phẩm nhập khẩu.

+ Với sự phát triển và đa dạng của các nguyên liệu cũng như các chủng loại hàng thực phẩm nhập khẩu hiện nay, đội ngũ nhân viên của phòng cũng không ngừng học tập kết hợp với labo của Viện VSYTCC cũng như các labo bên ngoài để phát triển các chỉ tiêu kiểm nghiệm mới đảm bảo kiểm tra đúng và chính xác chất lượng của sản phẩm thực phẩm.

+ Phòng cũng đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng họat động kiểm tra chất lượng thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020: 2001 để đảm bảo công tác kiểm tra luôn mang tính chính xác và khoa học.

VI. Định hướng phát triển trong thời gian tới:

Chuyên môn hóa hơn nữa các nghiệp vụ trong công tác kiểm tra nhà nước:

+ Xây dựng phần mềm quản lý các hồ sơ và các sản phẩm nhập khẩu, thao tác giải quyết hồ và trả chứng thư  trên mạng máy tính.

+ Góp ý cho Bộ y tế về các quy chuẩn kỹ thuật của các lọai thực phẩm nhập khẩu đặc biệt là các sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng như rượu mạnh, bia…

+ Tham gia nghiên cứu khoa học có liên quan đến công tác quản lý các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu về chất lượng cũng như các chỉ tiêu cần phải phát triển để kiểm tra như : probiotic, thực phẩm biến đổi gen (GMO).

+ Góp ý xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cũng như các chỉ tiêu để kiểm tra các loại  thực phẩm chức năng.

+ Liên kết học hỏi với các nước phát triển trong công tác và nghiệp vụ chuyên môn công tác kiểm tra hàng thực phẩm. Hợp tác tìm kiếm nguồn thông tin để biết được khi có những loại thực phẩm không an toàn ở nước khác rồi chuyển về sử dụng tại Việt nam.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 2 2013 15:31

Phòng Quản trị vật tư chuyên dụng

Email In PDF.

đang cập nhật

Phòng Tài chính kế toán

Email In PDF.

đang cập nhật

Phòng Kế hoạch-Tổng hợp

Email In PDF.

Về Chức năng:

- Tham mưu, quản lý công tác kế hoạch, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Viện

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo, tổng hợp các hoạt động y tế công cộng của Viện và các tỉnh phía Nam

Về Nhiệm vụ:

- Tham mưu, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch công tác của Viện hàng năm. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác chung của Viện.

- Quản lý, kiểm tra đánh giá công tác thực hiện: kế hoạch nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến, xét nghiệm và kiểm nghiệm, và các kế hoạch tài chính, quản trị

- Quản lý, kiểm tra, tham gia phối hợp thực hiện và báo cáo thực hiện các kế hoạch: hoạt động vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, hợp tác quốc tế, và các chương trình dự án.

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê tổng hợp các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và chỉ đạo.

- Nghiên cứu đề xuất kế hoạch trung hạn, dài hạn và định hướng phát triển của Viện.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 09:50

Phòng Tổ chức hành chính

Email In PDF.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Quyết định 2390/QĐ – BYT ngày 05/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

A. TỔ CHỨC

1. Chức năng:

Tham mưu và giúp Viện trưởng về công tác tổ chức và cán bộ của Viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển của Viện;

2.2. Phối hợp xây dựng cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các khoa/phòng/trung tâm ;

2.3. Phối hợp với các khoa/phòng/trung tâm lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của Viện;

2.4. Lập kế hoạch hàng năm về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Viện, báo cáo  Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế xin duyệt chỉ tiêu biên chế;

2.5. Tổ chức tuyển dụng  viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, bố trí, điều động viên chức một cách hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ viên chức của Viện;

2.6. Phối hợp với các khoa/phòng/trung tâm, đánh giá viên chức theo từng chức danh;

2.7. Phối hợp với các khoa/phòng/ trung tâm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Viện, công tác Dân quân tự vệ của cơ quan;

2.8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện công tác BHXH, BHYT cho các cán bộ, viên chức, NLĐ trong Viện;

2.9. Đầu mối thực hiện công tác về lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức và NLĐ trong Viện;

2.10. Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, viên chức,NLĐ đi học, đi công tác, tham quan trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác, tiếp nhận cán bộ ở nước ngoài về nước;

2.11. Tham gia thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức NLĐ;

2.12. Thực hiện các thủ tục để xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ thuộc thẩm quyền của Viện trưởng;

2.13. Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức và cán bộ;

2.14. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, NLĐ trong Viện theo quy định hiện hành của Nhà nước;

2.15. Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Viện và làm nhiệm vụ thư ký giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

2.16. Quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ, viên chức, NLĐ trong Viện, tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

B. HÀNH CHÍNH

1.Chức năng:Tham mưu và giúp Viện trưởng về công tác quản lý hành chính của Viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tham mưu

2.1.1. Đề xuất các giải pháp, biện pháp và tổ chức thực hiện các chủ trương,  quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực được phân công;

2.1.2. Tham gia xây dựng kế hoạch năm;

2.2. Công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ

2.2.1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước và của Viện;

2.2.2. Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các công văn, tài liệu gửi đến và gửi đi trong phạm vi quyền hạn;

2.2.3. Quản lý việc đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản trước khi ban hành, soạn thảovà ban hành các văn bản của Viện;

2.2.4. Đầu mối tổ chức quản lý và thực hiện chế độ bảo vệ các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước;

2.2.5. Quản lý con dấu của Viện (trừ dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể) và sử dụng các con dấu theo quy định của Nhà nước;

2.2.6. Thực hiện sao y các văn bản do Viện ban hành;

2.3. Công tác kế hoạch, tổng hợp, thống kê

2.3.1. Tổng hợp xây dựng chương trình công tác của Viện, của phòng. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác, các kết luận, chỉ đạo của Viện trưởng. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan, điều kiện vật chất, kỹ thuật và các điều kiện khác thuộc lĩnh vực công tác được phân công phục vụ chương trình làm việc củaViện trưởng với các đơn vị, với cán bộ, viên chức và với khách ngoài Viện;

2.3.2. Xây dựng báo cáo công tác tháng/quý/năm của phòng;

2.3.3. Phối hợp với phòng kế hoạch tổng hợp xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác tháng/quý/năm của Viện;

2.4. Công tác thư ký

2.4.1. Chuẩn bị các báo cáo cho Viện trưởng;

2.4.2. Ghi biên bản các cuộc họp Ban Giám đốc, giao ban toàn Viện  và các cuộc họp khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Viện;

2.4.3. Soạn thảo kế hoạch, lịch công tác hàng tuần của Viện.

2.5. Công tác phục vụ, quản lý cơ sở vật chất

2.5.1. Thực hiện công tác lễ tân của Viện;

2.5.2. Quản lý phòng họp, Hội trường

2.5.3. Thực hiện in ấn, sao chụp văn bản, tài liệu…phục vụ cho các hoạt động của Viện;

2.5.4. Quản lý Thư viện;

2.5.5. Quản lý, thực hiện công tác bảo vệ cơ quan,bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 09:27

Các bài viết khác...

Trang 4 trong tổng số 5

Social Determinants Network

Who's online

Hiện có 82 khách Trực tuyến
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay844
mod_vvisit_counterHôm qua2853
mod_vvisit_counterTuần này10422
mod_vvisit_counterTuần trước21906
mod_vvisit_counterTháng này49341
mod_vvisit_counterTháng trước81082
mod_vvisit_counterTổng cộng11443981

Hôm nay : 17 - 08 - 2018