Bạn đang ở : Trang chủ Danh mục các phép thử được công nhận

Danh mục các phép thử được công nhận

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Labo Vi sinh thực phẩm (Microbiological lab for food) IHPH 3086
2 Labo Vi nấm thực phẩm (Micological lab for food) IHPH 2490
3 Labo Vi sinh nước (Microbiological lab for water) IHPH 2833
4 Labo Lý hóa nước (Physical & chemical lab for water ) IHPH 2952
5 Labo Vệ sinh lao động - Bệnh nghề nghiệp (Labour hygien – occupational desease Lab) IHPH 2796
6 Labo Lý hóa thực phẩm (Physical & chemical lab for food) IHPH 3231
7 Labo AAS (AAS lab) IHPH 2755
8 Labo HPLC (HPLC lab) IHPH 2919
9 Labo GC (Testing laboratory: GC lab) IHPH 2507

Social Determinants Network