Bạn đang ở : Trang chủ Danh mục các phép thử được công nhận

Danh mục các phép thử được công nhận

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Labo Vi sinh thực phẩm (Microbiological lab for food) IHPH 2524
2 Labo Vi nấm thực phẩm (Micological lab for food) IHPH 1979
3 Labo Vi sinh nước (Microbiological lab for water) IHPH 2276
4 Labo Lý hóa nước (Physical & chemical lab for water ) IHPH 2351
5 Labo Vệ sinh lao động - Bệnh nghề nghiệp (Labour hygien – occupational desease Lab) IHPH 2241
6 Labo Lý hóa thực phẩm (Physical & chemical lab for food) IHPH 2621
7 Labo AAS (AAS lab) IHPH 2227
8 Labo HPLC (HPLC lab) IHPH 2324
9 Labo GC (Testing laboratory: GC lab) IHPH 2041

Social Determinants Network