Bạn đang ở : Trang chủ Danh mục các phép thử được công nhận

Danh mục các phép thử được công nhận

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Labo Vi sinh thực phẩm (Microbiological lab for food) IHPH 2727
2 Labo Vi nấm thực phẩm (Micological lab for food) IHPH 2131
3 Labo Vi sinh nước (Microbiological lab for water) IHPH 2468
4 Labo Lý hóa nước (Physical & chemical lab for water ) IHPH 2598
5 Labo Vệ sinh lao động - Bệnh nghề nghiệp (Labour hygien – occupational desease Lab) IHPH 2435
6 Labo Lý hóa thực phẩm (Physical & chemical lab for food) IHPH 2837
7 Labo AAS (AAS lab) IHPH 2384
8 Labo HPLC (HPLC lab) IHPH 2531
9 Labo GC (Testing laboratory: GC lab) IHPH 2195

Social Determinants Network